รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์(กลางวัน) และนักการภารโรง

รับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์(กลางวัน) และนักการภารโรง

ตำแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งยามรักษาการณ์(กลางวัน) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,500 บาท
2. ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
๑.๒ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
๑.๕ เพศชาย อายุตั้งแต่ ๓๐ – 55 ปี
๑.๖ ตำแหน่งนักการภารโรง ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวน
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนหินกองวิทยาคม ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ตามวันและเวลาราชการ
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีการมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร

อ่านเพิ่มเติม...