Blog

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

>>>> ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด <<<<

Related Posts

You may like these post too

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนหินกองวิทยาคม ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดสระบุรี