รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 นั้น

โรงเรียนหินกองวิทยาคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์1