รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )
1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น 2.1.3
2.1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
2.2.1 เป็นผู้จบ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
2.2.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา ตั้งแต่วันที่
16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามที่งานธุรการ (036-389447)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 สำเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portforio)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม
7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนหินกองวิทยาคม จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือทาง http://www.hkw.ac.th
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับ
การจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
9.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ใบสมัครครูอังกฤษ ธุรการ ตค60

ประกาศรับสมัครครูอังกฤษ ธุรการ ตค60