Blog

รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )
1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น 2.1.3
2.1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
2.2.1 เป็นผู้จบ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
2.2.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา ตั้งแต่วันที่
16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามที่งานธุรการ (036-389447)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 สำเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portforio)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม
7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนหินกองวิทยาคม จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือทาง http://www.hkw.ac.th
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับ
การจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
9.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ใบสมัครครูอังกฤษ ธุรการ ตค60

ประกาศรับสมัครครูอังกฤษ ธุรการ ตค60

Related Posts

You may like these post too

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 ม.4 2560

เปิดโลกวิชาการ Open House

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร