ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตาแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
…………………………………………..
ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตาแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 นั้น โรงเรียนหินกองวิทยาคมขอประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– ไม่มีผู้สมัคร
2. ตาแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
1. นางสาวรัตนา ทิพยชัย
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตาแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน