รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
…………………………………………..
ด้วยโรงเรียนหินกองวิทยาคม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท )
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามที่งานธุรการ (036-389447)

ประกาศรับสมัครครูอังกฤษ ตค60

ใบสมัครครูอังกฤษ ตค60