Blog

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเครื่องร่อน และได้มีการมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Related Posts

You may like these post too

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา OpenHouse มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | Dhurakij Pundit University

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560