Blog

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการแข่งขันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเครื่องร่อน และได้มีการมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Related Posts

You may like these post too

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ต้อนรับผู้อำนวยการเอมอร บูรณศักดิ์

การประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”