Blog

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Related Posts

You may like these post too

รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ทุนเรียนดี COTTO เพื่อเยาวชนในชุมชน ประจำปี 2558

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด 93.14.18.00

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560