Blog

สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหินกองวิทยาคมร่วมกับ สำนักงานกองธรรมสนามหลวง จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคมที่สนใจ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Related Posts

You may like these post too

นักเรียนได้เป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

กิจกรรมพระธรรมฑูตสัญจร