โครงการพลังงานสัญจร โดย ปตท.

โครงการพลังงานสัญจร โดย ปตท. จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า