กิจกรรมวันลอยกระทง

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ พร้อม คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง จัดโดย เทศบาลหินกอง