Blog

มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ผอ.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม มอบเกียรติบัตร มหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

Related Posts

You may like these post too

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

รับมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ทุนเรียนดี COTTO เพื่อเยาวชนในชุมชน ประจำปี 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (วิสุทธิมรรคคีรี)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา