Blog

ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4

ครูและนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรวมพลังเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ ในสถานศึกษา และเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิดมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง

Related Posts

You may like these post too

งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 2559 ศึกษาการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และแนวทางการสร้างอาชีพ

มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.4)

มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

กิจรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559