โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562