Blog

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ หัวหน้าโครงการการผลิตคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

Related Posts

You may like these post too

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสระบุรี

ประชุมผู้ปกครองเรื่องนักเรียน เวลาเรียนไม่ถึง 80%

ต้อนรับคณาจารย์ คณะผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้าฯ