อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ หัวหน้าโครงการการผลิตคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ