Blog

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดให้คณะครู และนักเรียน เข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน ณ วัดพัชรบรรพตวราราม

Related Posts

You may like these post too

โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสื่อปลอดภัย การสร้างสรรค์และสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559