Blog

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Related Posts

You may like these post too

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีเปิดกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการศึกษาโดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

วันวิทยาศาสตร์