25620613 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู