25620629 Languages Day Camp

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู้