25620703 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ที่วัดห้วยทราย จ.สระบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562