ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันมอบตัวนักเรียน 08.30-12.00 น.
ม.1 12 มิ.ย. 2563
ม.4 15 มิ.ย. 2563

(แก้ไขเพิ่มเติม)
การแต่งกายชุดนักเรียน
– ชุดนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม
– ทรงผมตามประกาศของโรงเรียนฯ
อ้างอิงจาก ระเบียบทรงผมนักเรียน

กระเป๋านักเรียนใช้แบบของโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาในวันมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4

 1. เงินระดมทรัพยากร 590 บาท
 2. ค่าชุดพละ ม.1 = 450 บาท
  ม.4 = 500 บาท
  สามารถเบิกคืนได้จากงบเรียนฟรีของ สพฐ.ในช่วงเปิดภาคเรียน
  ***ผู้ปกครองเตรียมเงินสดมาทั้งสิ้น
  ม.1 1,040 บาท
  ม.4. 1,090 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว
หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว (นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครอง)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 3 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
  (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา)
 4. หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 นำฉบับจริงมาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
  (กรณี มอบตัว ม.1)
 5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำฉบับจริงมาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
  (กรณี มอบตัว ม.4)
 6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูปทุกรูป จานวน 2 รูป
 7. สำเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ
 8. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม

หมายเหตุ – เอกสารที่ถ่ายสาเนาจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 • กรณีที่แนบหลักฐานข้างต้นในใบสมัครครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำหลักฐานมาเพิ่ม ยกเว้น
  หลักฐานการจบ ชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่เป็นฉบับจริงต้องเตรียมมาด้วย
 • แนะนำให้เตรียมหลักฐานมาให้ครบ
 • นักเรียนทุกคนเตรียมปากกามาด้วยเพื่อกรอกข้อมูลใบมอบตัว
 • ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนโปรดสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่
  และการติดต่อของโรคต่างๆ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทาง OpenChat :

“ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหินกองวิทยาคม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/6PVaDJOq2HM-odtGCHIJhA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default