25630701เปิดภาคเรียนที่1/2563

🎉 Welcome Back To School 🎉
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนเนื่องในวัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ การลดการแออัด และลดกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนกลุ่ม A