25630712ประชุมผู้ปกครองม.2และม.5

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ ได้ชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียน และการพบปะกับครูที่ปรึกษา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่าเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนหินกองวิทยาคม