25630719ประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ กล่าวต้อนรับ ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน ต่อด้วยการชี้แจงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและนักเรียน จากหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนหินกองวิทยาคม