สอบ Pre O-NET

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ในช่วงต้นปีหน้า โรงเรียนหินกองวิทยาคมจึงได้จัดให้มีการสอบ Pre O-NET ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม2558 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และคิดขั้นสูง และใช้ผลการสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้ออ่อนด้อยของนักเรียนและปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือสอนซ่อมเสริมตามข้อวิเคราะห์ที่ได้จากผลการสอบได้ทันการก่อนการสอบ O-NET จริง (ดูรูปภาพทั้งหมดในคลังรูปภาพ)

DSC01201DSC01198

 

 

 

 

 

DSC01195DSC01192