หมวดหมู่: กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนหินกองวิทยาคมจัดให้คณะครู และนักเรียน เข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ และเวียนเทียน ณ วัดพัชรบรรพตวราราม

read more

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

read more

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ หัวหน้าโครงการการผลิตคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

read more
ลิขสิทธิ์ โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม Theme by HighThemes.