คลังเก็บหมวดหมู่: กิจการนักเรียน

25630724วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ งามมานะ ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ หอประชุม โรงเรียนหินกองวิทยาคม

25630719ประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ กล่าวต้อนรับ ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน ต่อด้วยการชี้แจงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและนักเรียน จากหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนหินกองวิทยาคม

25630713 กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี บังคับการตำรวจสันติบาล 1

25630703ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพัชรบรรพตวราราม