Category: วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันมอบตัวนักเรียน 08.30-12.00 น.
ม.1 12 มิ.ย. 2563
ม.4 15 มิ.ย. 2563

(แก้ไขเพิ่มเติม)
การแต่งกายชุดนักเรียน
– ชุดนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม
– ทรงผมตามประกาศของโรงเรียนฯ
อ้างอิงจาก ระเบียบทรงผมนักเรียน

กระเป๋านักเรียนใช้แบบของโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาในวันมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4

 • เงินระดมทรัพยากร 590 บาท
 • ค่าชุดพละ ม.1 = 450 บาท
  ม.4 = 500 บาท
  สามารถเบิกคืนได้จากงบเรียนฟรีของ สพฐ.ในช่วงเปิดภาคเรียน
  ***ผู้ปกครองเตรียมเงินสดมาทั้งสิ้น
  ม.1 1,040 บาท
  ม.4. 1,090 บาท
 • ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม “ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563”

  ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

  …………………………………………………………………….

                          ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น

                      บัดนี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63ดาวน์โหลด

  ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  แจ้งเรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมารับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

  ที่ ห้องธุรการ อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ

  หรือ สมัครออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าลิ้ง https://admission.nextschool.io/site/login
  2. กรอกชื่อโรงเรียน หินกองวิทยาคม และ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
  4. กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา
  5. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
  6. ระบุแผนที่และการเดินทาง
  7. เสร็จสิ้น

  ติดต่อสอบถาม >>> info@hkw.ac.th / 036-389-990
  081-8529261

  เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นเพิ่มเติมในวันรับสมัคร มีดังนี้

  1. ใบแจ้งจำนงศึกษาต่อ ระดับ ม.1 หรือ ม.4
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  6. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  7. หลักฐานการจบการศึกษา ป.6 หรือ ม.3
  8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สูติบัตร ใบรับรองอื่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการรับสมัครแล้วได้ที่นี่ (อัพเดท 12 พฤษภาคม 2563)

  25620712 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดพัชรบรรพตวราราม วัดห้วยทราย วัดบ้านยาง วัดสนมไทย(เขาพนมยงค์) และวัดเขาน้อย

  25620711 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

  วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

  25620703 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  ที่วัดห้วยทราย จ.สระบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

  Load more