Category: แนะแนว

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Open House DPU

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House DPU เพื่อศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย