Category: วิชาการ

25620613 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Open House H.K.W. “เปิดบ้านวิชาการ 2561”

Open House H.K.W. “เปิดบ้านวิชาการ 2561”

Open House DPU

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน Open House DPU เพื่อศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Load more