คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาการ

25620703 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ที่วัดห้วยทราย จ.สระบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

25620701 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณตนและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

25620629 Languages Day Camp

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาให้ความรู้

25620626 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในช่วงเช้า และช่วงบ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงละครวรรณคดี ประกวดคัดลายมือ ประกวดแต่งกลอน ประกวดตัวละครในวรรณคดี การแสดงเต้นโคเวอร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยนักเรียนชมรมดนตรีสากล

25620613 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมทำพานไหว้ครู

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน