Category: กิจกรรมภายในโรงเรียน

สอบ Pre O-NET

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ในช่วงต้นปีหน้า โรงเรียนหินกองวิทยาคมจึงได้จัดให้มีการสอบ Pre O-NET ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม2558 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และคิดขั้นสูง และใช้ผลการสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้ออ่อนด้อยของนักเรียนและปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือสอนซ่อมเสริมตามข้อวิเคราะห์ที่ได้จากผลการสอบได้ทันการก่อนการสอบ O-NET จริง

สอบธรรมศึกษา

ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้เป็นสนามสอบในการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 183 คน

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

การแข่งขันทักษะวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขต จังหวัดสระบุรี เขต2 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 2 รายการ คือ…

Load more