Category: กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันวิทยาศาสตร์

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ได้คำนวณเวลาเกิดไว้ และในปี 2558 นี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน

ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม

Load more