Tag: ปลูกป่า

25620712 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดพัชรบรรพตวราราม