Tag: หล่อเทียน

25620711 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป