Tag: อาสฬหบูชา

25620712 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดพัชรบรรพตวราราม วัดห้วยทราย วัดบ้านยาง วัดสนมไทย(เขาพนมยงค์) และวัดเขาน้อย