ติดต่อเรา

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   0 9940 00234 18 0
14  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18230
โทรศัพท์
0 3638 9990
โทรสาร
0 3638 9447
อีเมล
info@hkw.ac.th

โรงเรียนหินกองวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (สพม. 4 ปทุมธานี-สระบุรี) และอยู่ในสหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี (หนองแค “สรกิจพิทยา”, หินกองวิทยาคม, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี, ประเทียบวิทยาทาน, หนองแซงวิทยา)

พิกัดภูมิศาสตร์ของโรงเรียน
ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ 26 ลิปดา 24.8 ฟิลิปดา
ลองติจูดที่ 100 องศาตะวันออก 54 ลิปดา 6.2 ฟิลิปดา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา