ทำเนียบผู้บริหาร

นายณรงค์ นุตคำแหง
นายณรงค์ นุตคำแหง
พ.ศ. 2519 - 2528
นายจารึก อะยะวงศ์
นายจารึก อะยะวงศ์
พ.ศ. 2528 - 2532
นายแคล้ว ทัศนพงศ์
นายแคล้ว ทัศนพงศ์
พ.ศ. 2532 - 2534
นางกัญญา จีรจิตต์
นางกัญญา จีรจิตต์
พ.ศ. 2534 - 2536
นายเลอพงษ์ วงศ์สง่า
นายเลอพงษ์ วงศ์สง่า
พ.ศ. 2536 - 2537
นายทองหล่อ รื่นพล
นายทองหล่อ รื่นพล
พ.ศ. 2537 - 2541
นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ
นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ
พ.ศ. 2541 - 2543
นายสมนึก เกตุไทย
นายสมนึก เกตุไทย
พ.ศ. 2543 - 2545
นายฑิฆัมพร ศริพันธ์
นายฑิฆัมพร ศริพันธ์
พ.ศ. 2545 - 2545
นายประยูร เพ็งชะตา
นายประยูร เพ็งชะตา
พ.ศ. 2545 - 2547
นายทวีเวช อร่ามเรือง
นายทวีเวช อร่ามเรือง
พ.ศ. 2547 - 2548
นางสาวจงจิตร ชมภูผล
นางสาวจงจิตร ชมภูผล
พ.ศ. 2548 - 2552
นายวัชรินทร์ มัสเจริญ
นายวัชรินทร์ มัสเจริญ
พ.ศ. 2552 - 2554
นายธีรพงศ์ ภู่เจริญ
นายธีรพงศ์ ภู่เจริญ
พ.ศ. 2554 - 2556
นายทวน  เที่ยงเจริญ
นายทวน เที่ยงเจริญ
พ.ศ. 2556 - 2558
นายสมชาย พงษ์ภมร
นายสมชาย พงษ์ภมร
พ.ศ. 2558 - 2561
นางเอมอร บูรณศักดิ์
นางเอมอร บูรณศักดิ์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา