เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา