ดาวน์โหลด

ไฟล์ทั่วไป


 

คู่มือประชาชน ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  1. การรับนักเรียน
  2. การขอย้ายเข้าเรียน
  3. การขอย้ายออกนักเรียน
  4. การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
  5. การขอลาออก
  6. การขอเทียบโอนผลการเรียน
  7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
  8. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่