การเขียนชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

การเขียนชื่อโรงเรียน “หินกองวิทยาคม” เป็นภาษาอังกฤษ มีการใช้กันหลายรูปแบบ เช่น ตรงคำว่า “คม” บ้างก็ใช้เป็น kom หรือบ้างก็ใช้เป็น khom ซึ่งอาจเพราะใช้หลักการถอดเสียงคนละแบบกัน หรือบางทีก็ใช้ตามความเข้าใจของตัวเอง

เนื่องด้วยโรงเรียนหินกองวิทยาคมนั้นเป็นหน่วยงานราชการไทย จึงต้องยึดถือรูปแบบของทางราชการ โดยจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 นั้น กำหนดให้ยึดหลักตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง

การเขียนชื่อโรงเรียน “หินกองวิทยาคม” ที่ถูกต้อง คือ

Hinkong Witthayakhom

 

ตัว ที่เป็นพยัญชนะสะกด จะใช้ตัว t   แต่ตัว ที่เป็นพยัญชนะต้นจะใช้เป็น th

ตัว ที่เป็นพยัญชนะต้นจะใช้ kh

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา