ประวัติโรงเรียน

ป้ายโรงเรียนหินกองวิทยาคม

 

โรงเรียนหินกองวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยได้รับนักเรียนเข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 35 คน ทำการสอนโดยคณะครูจำนวน 4 คน โดยมีนายณรงค์ นุตกำแหง เป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีที่ดินและอาคารสถานที่ จึงได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดเขาน้อย ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียนชั่วคราว

ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการขยายห้องเรียน ทำให้สถานที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอ จึงได้ย้ายจากที่เดิมโดยได้รับบริจาคที่ดินในเขตสัมปทานของมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (วิสุทธิมรรคคีรี) บริเวณเชิงเขาวัดพัชรบรรพต เขตตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 4 กิโลเมตร โดยสถานที่ใหม่นี้มีพื้นที่จำนวน 43 ไร่ 1 งาน ทางมูลนิธิฯ ยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก และอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง ทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้เริ่มเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน และเมื่อรวมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้มีจำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 19 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 790 คน โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนขนาดกลางประจำปี พ.ศ. 2536 และเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ 1)

คำขวัญประจำ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย

คติพจน์ประจำ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

อาคาร 1 อาคาร 3

อาคาร 2
บริเวณทางเข้า

โครงการอาหารกลางวัน

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา