25630701เปิดภาคเรียนที่1/2563

🎉 Welcome Back To School 🎉
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนเนื่องในวัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ การลดการแออัด และลดกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียนกลุ่ม A

25630630 พ่นยาฆ่าเชื้อ

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับ อสม.ตำบลห้วยทราย ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1/2563 นี้

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในวันมอบตัวนักเรียน 08.30-12.00 น.
ม.1 12 มิ.ย. 2563
ม.4 15 มิ.ย. 2563

(แก้ไขเพิ่มเติม)
การแต่งกายชุดนักเรียน
– ชุดนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือโรงเรียนเดิม
– ทรงผมตามประกาศของโรงเรียนฯ
อ้างอิงจาก ระเบียบทรงผมนักเรียน

กระเป๋านักเรียนใช้แบบของโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาในวันมอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4

 • เงินระดมทรัพยากร 590 บาท
 • ค่าชุดพละ ม.1 = 450 บาท
  ม.4 = 500 บาท
  สามารถเบิกคืนได้จากงบเรียนฟรีของ สพฐ.ในช่วงเปิดภาคเรียน
  ***ผู้ปกครองเตรียมเงินสดมาทั้งสิ้น
  ม.1 1,040 บาท
  ม.4. 1,090 บาท
 • ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม “ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563”

  ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

  …………………………………………………………………….

                          ตามที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบายการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น

                      บัดนี้โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ63ดาวน์โหลด

  ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  แจ้งเรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมารับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

  ที่ ห้องธุรการ อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ

  หรือ สมัครออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าลิ้ง https://admission.nextschool.io/site/login
  2. กรอกชื่อโรงเรียน หินกองวิทยาคม และ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
  4. กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา
  5. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
  6. ระบุแผนที่และการเดินทาง
  7. เสร็จสิ้น

  ติดต่อสอบถาม >>> info@hkw.ac.th / 036-389-990
  081-8529261

  เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นเพิ่มเติมในวันรับสมัคร มีดังนี้

  1. ใบแจ้งจำนงศึกษาต่อ ระดับ ม.1 หรือ ม.4
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  6. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
  7. หลักฐานการจบการศึกษา ป.6 หรือ ม.3
  8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สูติบัตร ใบรับรองอื่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการรับสมัครแล้วได้ที่นี่ (อัพเดท 12 พฤษภาคม 2563)

  25630306 ปัจฉิมนิเทศ

  Load more

  เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

  เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา