ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

แจ้งเรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนหินกองวิทยาคม ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถมารับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

ที่ ห้องธุรการ อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ

หรือ สมัครออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าลิ้ง https://admission.nextschool.io/site/login
 2. กรอกชื่อโรงเรียน หินกองวิทยาคม และ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
 4. กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา
 5. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
 6. ระบุแผนที่และการเดินทาง
 7. เสร็จสิ้น

ติดต่อสอบถาม >>> info@hkw.ac.th / 036-389-990
081-8529261

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นเพิ่มเติมในวันรับสมัคร มีดังนี้

 1. ใบแจ้งจำนงศึกษาต่อ ระดับ ม.1 หรือ ม.4
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 6. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
 7. หลักฐานการจบการศึกษา ป.6 หรือ ม.3
 8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สูติบัตร ใบรับรองอื่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการรับสมัครแล้วได้ที่นี่ (อัพเดท 12 พฤษภาคม 2563)

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา