ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จัดกิจกรรมแนะนำ ชี้แจง ระเบียบของโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

Open House H.K.W. “เปิดบ้านวิชาการ 2561”

Open House H.K.W. “เปิดบ้านวิชาการ 2561”

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

อบรมเยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ หัวหน้าโครงการการผลิตคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และดิจิทัล อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานราตรีหินกอง 43 ปี “ร่มสมอ คืนถิ่น”

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานราตรีหินกอง 43 ปี “ร่มสมอ คืนถิ่น”

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้่อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ม.3 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

Load more

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา