กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558-2559

กิจกรรมวันคริสมาสต์และอาเซียน

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการศึกษาโดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

นักเรียนรับทุนการศึกษา มูลนิธิเจนสถิตวงศ์ จำนวน 5 ทุน

สอบ Pre O-NET

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ในช่วงต้นปีหน้า โรงเรียนหินกองวิทยาคมจึงได้จัดให้มีการสอบ Pre O-NET ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม2558 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และคิดขั้นสูง และใช้ผลการสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ข้ออ่อนด้อยของนักเรียนและปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือสอนซ่อมเสริมตามข้อวิเคราะห์ที่ได้จากผลการสอบได้ทันการก่อนการสอบ O-NET จริง

สอบธรรมศึกษา

ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหินกองวิทยาคมได้เป็นสนามสอบในการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 183 คน

Load more

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา