25620712 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดพัชรบรรพตวราราม วัดห้วยทราย วัดบ้านยาง วัดสนมไทย(เขาพนมยงค์) และวัดเขาน้อย

25620712 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดพัชรบรรพตวราราม

25620711 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

25620703 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ที่วัดห้วยทราย จ.สระบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา