บุคลากรโรงเรียน

นางเอมอร บูรณศักดิ์
นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
นายสุชาติ งามมานะ
นายสุชาติ งามมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวดวงนภา สุราวุธ
นางสาวดวงนภา สุราวุธ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Attention: The internal data of table “7” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Attention: The internal data of table “8” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Attention: The internal data of table “9” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Attention: The internal data of table “10” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Attention: The internal data of table “11” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Attention: The internal data of table “12” is corrupted!
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวรพจน์ จุลพันธ์
นายวรพจน์ จุลพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางวชิรา สุกกระจ่าง
นางวชิรา สุกกระจ่าง
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาววิชุดา วรรณุรักษ์
นางสาววิชุดา วรรณุรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
พนักงานบริการ
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
พนักงานบริการ
นายเลอพงษ์ ลียากาศ
นายเลอพงษ์ ลียากาศ
พนักงานขับรถ
นายวิชัย สุ่มสาย
นายวิชัย สุ่มสาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย