บุคลากรโรงเรียน

นายสมชาย พงษ์ภมร
นายสมชาย พงษ์ภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
นายสุชาติ งามมานะ
นายสุชาติ งามมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา