บุคลากรโรงเรียน

นางเอมอร บูรณศักดิ์
นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
นายสุชาติ งามมานะ
นายสุชาติ งามมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายศิริพงษ์ แก้วศรี
นายศิริพงษ์ แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางจำเรียง กรชนะ
นางจำเรียง กรชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์
นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์
ครู คศ.3
นางสาวจุฑามาศ บรรเทิงใจ
นางสาวจุฑามาศ บรรเทิงใจ
ครูผู้ช่วย
นายอิทธิพล อินทรรักษา
นายอิทธิพล อินทรรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
นางปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสัญชัย เมี้ยนกำเนิด
นายสัญชัย เมี้ยนกำเนิด
ครู คศ.3
นางสาวนพวรรณ นุชนา
นางสาวนพวรรณ นุชนา
ครู คศ.1
นางสาวไพจิตร พงษ์อุดทา
นางสาวไพจิตร พงษ์อุดทา
ครู คศ.1
นายปัณณวิช ไพรวรรณ
นายปัณณวิช ไพรวรรณ
ครู คศ.2
นายวิศาล ฉายากุล
นายวิศาล ฉายากุล
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพิมพ์พิจิตร มีศิล
นางพิมพ์พิจิตร มีศิล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
ครู คศ.2
นางสาวปภัสร คงมานะ
นางสาวปภัสร คงมานะ
ครู คศ.1
นางสาวบังอร จันทรจิตร
นางสาวบังอร จันทรจิตร
ครู คศ.1
นางสาวสายชล ดาทอง
นางสาวสายชล ดาทอง
ครู คศ.1
นางสาวสุพัตรา สารขวัญ
นางสาวสุพัตรา สารขวัญ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายยศวริศ จันทร์แจ่มฟ้า
นายยศวริศ จันทร์แจ่มฟ้า
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ว่าที่ร้อยโท สรรพัชญ ศรีพิทักษ์
ว่าที่ร้อยโท สรรพัชญ ศรีพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชลิตตา เถกิงศรี
นางชลิตตา เถกิงศรี
พนักงานราชการ
.....
.....
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอนันต์ เจริญสุข
นายอนันต์ เจริญสุข
ครู คศ.2
นางสาวลลิตา โอษฐ์จันทร์ศรี
นางสาวลลิตา โอษฐ์จันทร์ศรี
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวชิรา สุกกระจ่าง
นางวชิรา สุกกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
ครู คศ.2
นางสาวสุพิชญา งามยิ่ง
นางสาวสุพิชญา งามยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
นายธนวัฒน์ อมรศักดิ์
นายธนวัฒน์ อมรศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
งานแนะแนว
....
....
หัวหน้างานแนะแนว
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาววิชุดา วรรณุรักษ์
นางสาววิชุดา วรรณุรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
พนักงานบริการ
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
พนักงานบริการ
นายวิชัย สุ่มสาย
นายวิชัย สุ่มสาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา