บุคลากรโรงเรียน

นายสมชาย พงษ์ภมร
นายสมชาย พงษ์ภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
นายสุชาติ งามมานะ
นายสุชาติ งามมานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจิราภรณ์ คนอ้น
นางสาวจิราภรณ์ คนอ้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางผกาศรี ศรีใส
นางผกาศรี ศรีใส
นางสาวดวงนภา สุราวุธ
นางสาวดวงนภา สุราวุธ
นางสาวนิลาวรรณ  กันทา
นางสาวนิลาวรรณ กันทา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวศิราณี ศาตศิลป์
นางสาวศิราณี ศาตศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์
นางณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์
นางจำเรียง กรชนะ
นางจำเรียง กรชนะ
นางสาวอรพิน คำวิลัย
นางสาวอรพิน คำวิลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวนพวรรณ นุชนา
นางสาวนพวรรณ นุชนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสัญชัย เมี้ยนกำเนิด
นายสัญชัย เมี้ยนกำเนิด
นายคงฤทธิ์ ประดิษฐ์สกุล
นายคงฤทธิ์ ประดิษฐ์สกุล
นางปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
นางปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล
นางอุทัยวรรณ ราชวงษ์
นางอุทัยวรรณ ราชวงษ์
นางสาวไพจิตร พงษ์อุดทา
นางสาวไพจิตร พงษ์อุดทา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพิมพ์พิจิตร มีศิล
นางพิมพ์พิจิตร มีศิล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
นางสาวปภัสร คงมานะ
นางสาวปภัสร คงมานะ
นางสาวบังอร จันทจิตร
นางสาวบังอร จันทจิตร
นางสาวสุพัตรา  ชำนาญหมอ
นางสาวสุพัตรา ชำนาญหมอ
นางสาวสายชล  ดาทอง
นางสาวสายชล ดาทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมพล นาถเสวี
นายสมพล นาถเสวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางชญานันท์ ตะถะวิบูลย์
นางชญานันท์ ตะถะวิบูลย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ว่าที่ ร.ท. สรรพัชญ ศรีพิทักษ์
ว่าที่ ร.ท. สรรพัชญ ศรีพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายจตุเทพ นนทวิรัตน์
นายจตุเทพ นนทวิรัตน์
นางชลิตตา เถกิงศรี
นางชลิตตา เถกิงศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายวิศาล ฉายากุล
นายวิศาล ฉายากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายปัณณวิช ไพรวรรณ
นายปัณณวิช ไพรวรรณ
นายอนันต์ เจริญสุข
นายอนันต์ เจริญสุข
นางอำไพ ปานภาษี
นางอำไพ ปานภาษี
นางมานิตย์ บำรุงธรรม
นางมานิตย์ บำรุงธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวรพจน์ จุลพันธ์
นายวรพจน์ จุลพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเรณู จิตต์ประเสริฐ
นางเรณู จิตต์ประเสริฐ
นางวชิรา สุกกระจ่าง
นางวชิรา สุกกระจ่าง
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางสาวอัญชลี พลมนตรี
นางสาวพรพิมล  กาญจนเกษม
นางสาวพรพิมล กาญจนเกษม
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุรัตนา ทิวะศิริ
นางสาวสุรัตนา ทิวะศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
นางสาวฉันทนา พระวัยทางค์
พนักงานบริการ
นายหนูแดง ธรรมมี
นายหนูแดง ธรรมมี
พนักงานบริการ
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
นายประเสริฐ สุกกระจ่าง
พนักงานบริการ
นายเลอพงษ์ ลียากาศ
นายเลอพงษ์ ลียากาศ
พนักงานขับรถ
นายวิชัย สุ่มสาย
นายวิชัย สุ่มสาย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายพนมศักดิ์ แมตสิบสอง
นายพนมศักดิ์ แมตสิบสอง
พนักงานดูแลสวน