แผนผังโรงเรียน

plan


 

A = ประตู 1  (ทางเข้าหลัก)          B = ประตู 2          C = ประตู 3

1 = อาคารเรียน 1  (คอมพิวเตอร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ดนตรีสากล, วิทยาศาสตร์, ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน, ห้องธุรการ, ห้องแผนงาน, ห้องวิชาการ-ทะเบียนวัดผล, ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องพัสดุ, ห้องสืบค้น, ห้องบริการ)

2 = อาคารเรียน 2 (ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, ดนตรีไทย-นาฏศิลป์, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเกียรติภูมิ)

3 = อาคารเรียน 3 (สังคมศึกษา, แนะแนว, ภาษาไทย, ศิลปะ, ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน)

4 = โรงฝึกงาน (การงานอาชีพ, คหกรรม)

5 = โรงฝึกงาน (การงานอาชีพ, ช่าง)

6 = โรงฝึกงาน (เกษตร)

7 = อาคารชั้นเดียว (สหกรณ์โรงเรียน, ห้องครูเวร, ห้องสมุด, ธนาคารโรงเรียน)

8 = อาคารพยาบาล

9 = โรงอาหาร

10 = หอประชุม

11 = เรือนสานฝัน

12 = โรงจอดรถ

13 = บ้านดิน

14 = ห้องน้ำนักเรียนชาย

15 = ห้องน้ำนักเรียนหญิง

16 = บริเวณหน้าเสาธง

17 = ลานไทร

18 = พระบรมรูป ร.6

19 = สนามกีฬา

20 = สนามฟุตบอล-สนามกีฬา

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา