คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดปัจจุบันของโรงเรียนหินกองวิทยาคมมีทั้งสิ้น 15 คน ดังรายนามต่อไปนี้

นางสาวพิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางผกาวรรณ ฉายากุลผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพิณานันท์ ชีวีวัฒผู้แทนผู้ปกครอง
นายจันทร์ มหาวัตร์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางอภิญญา มาลินันท์ผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูโสภณสุทธาจารผู้แทนพระภิกษุ
พระอธิการองอาจ สิริมงคโลผู้แทนพระภิกษุ
นายประพนธ์ เบ้าทองผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติศักดิ์ เสนาผู้แทนองค์กรชุมชน
นายถวิล วรรณปะเกผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแสงชัย โสภณผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธรรมรงค์ แจ้งอรัญญิกผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย พงษ์ภมรผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวจิราภรณ์ คนอ้นผู้แทนครู

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (24 พ.ย. 58)

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา