คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม ปีการศึกษา 2558

นายปิยะพันธ์ ถือโดด
นายปิยะพันธ์ ถือโดด
ประธานนักเรียน
นางสาวน้ำฝน ทาจู
นางสาวน้ำฝน ทาจู
รองประธานนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายอภิชาต ทิพย์เนตร
นายอภิชาต ทิพย์เนตร
รองประธานนักเรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ เฉยเจียม
นางสาวรุ่งทิพย์ เฉยเจียม
เลขานุการ
นางสาวไพเราะ อาบสุวรรณ์
นางสาวไพเราะ อาบสุวรรณ์
เหรัญญิก
นางสาวผกาวรรณ พิลาเกต
นางสาวผกาวรรณ พิลาเกต
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสิริวิมล จินาพุก
นางสาวสิริวิมล จินาพุก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวรัชดา ลิ้มจ้าง
นางสาวรัชดา ลิ้มจ้าง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอนามัย
นางสาวภาวินี นับถือสุข
นางสาวภาวินี นับถือสุข
หัวหน้าฝ่ายต้อนรับ
นายวันชัย ด้วงน้อย
นายวันชัย ด้วงน้อย
หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
นางสาวชมภัสส อินทรกำแหง
นางสาวชมภัสส อินทรกำแหง
หัวหน้ากิจกรรมเวรประจำวัน
นายธนากร เปริญกุล
นายธนากร เปริญกุล
หัวหน้ากิจกรรมพิเศษ
นางสาวน้ำทิพย์ อำมา
นางสาวน้ำทิพย์ อำมา
หัวหน้ากิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
นายอภิสิทธิ์ สหัสเดโช
นายอภิสิทธิ์ สหัสเดโช
หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด
นางสาวเบญจวรรณ ศรีพิทักษ์
นางสาวเบญจวรรณ ศรีพิทักษ์
หัวหน้าการตรวจพื้นที่

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา