ตารางสอนครู

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2561

———————————————————————————————————————————————–
ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1/2561

———————————————————————————————————————————————–
ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2560

———————————————————————————————————————————————–
ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2559

———————————————————————————————————————————————–
ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผกาศรี ศรีใส ครูจิราภรณ์ คนอ้น ครูดวงนภา เพ็งศรี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูนงลักษณ์ อ่อนศรี ครูณัฏฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์ ครูจำเรียง กรชนะ ครูศิราณี ศาตศิลป์ ครูอรพิน คำวิลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูนพวรรณ นุชนา ครูวัชรี จุลจำเริญทรัพย์ ครูคงฤทธิ์ ประดิษฐ์สกุล ครูปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล ครูอุทัยวรรณ ราชวงษ์ ครูสัญชัย เมี้ยนกำเนิด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูอานนท์ โสกะสัง ครูสมจิตร มีศิล ครูทิพวรรณ ถนอมพิชัย ครูปภัสร คงมานะ ครูพิชัย ผ่องจิต

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสมพล นาถเสวี ครูชญานันท์ ตะถะวิบูลย์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสรรพัชญ ศรีพิทักษ์ ครูจตุเทพ นนทวิรัตน์ ครูชลิตตา เถกิงศรี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัณณวิช ไพรวรรณ ครูมานิตย์ บำรุงธรรม ครูอนันต์ เจริญสุข ครูอำไพ ปานภาษี ครูกานดา พูลสวัสดิ์ ครูวิศาล ฉายากุล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูเรณู จิตต์ประเสริฐ ครูวรพจน์ จุลพันธ์ ครูวชิรา สุกกระจ่าง ครูอัญชลี พลมนตรี ครู Abang Phidel Usah ครูจันจิรา จันทะแจ่ม

เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย – อัตตานัง ทมยันติ สัพพตา